Hvem og hvad

Uddrag af ObbekjerFonden formål:

§2

Stk. 1 Af fondens samlede indtægter dækkes først de med fondens administration forbundne udgifter. De herefter resterende indtægter anvendes til almenvelgørende og andet almennyttigt formål, fortrinsvis med tilknytning til de af fonden ejede selskaber, disse selskabers medarbejdere og Ribe by.

Stk. 2 Fondens eventuelle uddelinger sker efter fondsbestyrelsens nærmere skøn i hvert enkelt tilfælde, idet fondsbestyrelsens skøn herom er afgørende for fortolkningen af fondens formål.

 

Hvem og hvad kan der søges til? 

 

Fonden kan beslutte at yde økonomisk støtte til en:
 

       • Enkeltperson
       • Forening
       • Institution
       • Offentlig eller privat virksomhed
       • Gruppe af borgere

primært i Esbjerg Kommune, forudsat at det i en særlig grad:

       - Gør godt for samfundet over tid.

       - Er bæredygtigt.

       - Gør en forskel.

 

 Fonden yder ikke støtte til:

  • Personlige projekter og privatøkonomi, herunder studiestøtte og forskning
  • Politiske partier, faglige foreninger.
  • Offentlige virksomheder eller ansøgere, der i overvejende grad finansieres af offentlige midler (eksempelvis offentlige legepladser)
  • Den egentlige drift og administration af foreninger og organisationer
  • Ansøgere der alene søger dækning af lønudgifter, rejser, møder og kurser
  • Ansøgninger fra andre fonde og foreninger med henblik på kontant at videreuddele de ansøgte midler
  • Udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
  • Garantier, herunder underskudsgarantier
  • Ansøgere, der efter fondens skøn selv er i stand til at finansiere det ansøgte
  • Ansøgere der fremsender massekopierede ansøgninger