Fondsledelse

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE
jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde

for

Direktør H. Obbekjer & Hustru Marie Obbekjers Fond

(ObbekjerFonden)
CVR nr.: 14 38 01 16

Komitéen for God Fondsledelse har i december 2014 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor.
 
Bestyrelsen for ObbekjerFonden har i overensstemmelse med reglen i Lov om Erhvervsdrivende Fondes § 60 redegjort for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de konkrete anbefalinger, herunder om fonden følger eller afviger herfra. I det omfang fonden afviger fra anbefalingerne, er der redegjort herfor i hvert enkelt tilfælde


1.             ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:

1.1               Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern 
                    kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til 
                    offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om 
                    hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for 
                    åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå re-
                    levant opdateret information om fondens forhold. 
 
                    ObbekjerFonden følger anbefaling 1.1

                    Med mindre andet særligt aftales, er det fondens formand,
 

                    der udtaler sig på vegne af fonden om alle forhold.

                    Oplysninger om fonden og dens virksomhed offentliggøres
                    løbende på fondens hjemmeside
www.obbekjerfonden.dk.


2.             BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:

2.1           Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1            Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den er-
                    hvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens
                    formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fon-
                    dens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangs-
                    punkt i fundatsen.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.1.1

 

2.2            Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1            Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder
                    og leder bestyrelsesmøderne, med henblik på at sikre et effektivt
                    bestyrelsesarbejde, og skaber de bedst mulige forudsætninger for
                    bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

                   
ObbekjerFonden følger anbefaling 2.2.1

2.2.2            Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet –
                    undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre sær-
                    lige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der forelig-
                    ge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den
                    uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sik-
                    res en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstforman-
                    den, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.2.2

 


2.3            Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1            Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvil-
                    ke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kun-
                    ne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.3.1

 

2.3.2            Det anbefales, at bestyrelsen med respekt for en eventuel udpeg-
                    ningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennem-
                    skuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til besty-
                    relsen.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.3.2

2.3.3            Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af
                    deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til be-
                    styrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning
                    og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov-
                    et for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og
                    til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og udde-
                    lingserfaring, alder og køn.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.3.3

2.3.4            Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den er-
                    hvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sam-
                    mensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt
                    at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlem-
                    mer:

                    •        den pågældendes navn og stilling,


                    •        den pågældendes alder og køn,


                    •        dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlem-
                              met har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,


                    •        medlemmets eventuelle særlige kompetencer,


                    •        den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i di-
                              rektioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg,
                              i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner
                              samt krævende organisationsopgaver,


                    •        hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskuds-
                              yder m.v., og


                    •        om medlemmet anses for uafhængigt.

                    ObbekjerFonden følger delvist anbefaling 2.3.4

                    På fondens hjemmeside www.obbekjerfonden.dk gives der  

                    de oplysninger, som fonden anser for nødvendige om hvert 
                    enkelt bestyrelsesmedlem.

 

2.3.5            Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den
                    erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af besty-
                    relsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), med-
                    mindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

                    ObbekjerFonden følger ikke anbefaling 2.3.5

                    Fonden ønsker at udøve et aktivt ejerskab af dennes datter-
                    virksomheder, hvorfor mere end halvdelen af fondens besty-
                    relse er repræsenteret der.

 

 

2.4             Uafhængighed

2.4.1            Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er
                    uafhængige.

                    Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af
                    op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Be-
                    står bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to
                    medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve
                    medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så
                    fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke
                    for uafhængigt, hvis den pågældende:

                    •        er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af
                              direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en
                              væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til
                              fonden,

                    •        inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, 
                              herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncer-
                              nen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed
                              til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens be-
                              styrelse eller direktion,

                    •        inden for det seneste år har haft en væsentlig forretnings-
                              relation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller
                              ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i
                              selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncer-
                              nen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed
                              til fonden,

                    •        er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller
                              partner hos ekstern revisor,

                    •        har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i
                              mere end 12 år,

                    •        er i nær familie med eller på anden måde står personer, 
                              som ikke betragtes som uafhængige særligt nær,

                    •        er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til for-
                              mål at yde støtte til disses familie eller andre, som står
                              disse særligt nær, eller

                    •        er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller
                              lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de
                              seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra
                              fonden.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.4.1

 

 

2.5            Udpegningsperiode

2.5.1            Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges
                    for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.5.1

                    Fondens bestyrelse finder det i øvrigt hensigtsmæssigt, at der sik-
                    res en betydelig grad af kontinuitet i fondens ledelse.

2.5.2            Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes
                    en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på
                    fondens hjemmeside.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.5.2

                    Fondens offentliggør den fastsatte aldersgrænse på hjemmeside

                    www.obbekjerfonden.dk

 

2.6            Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1            Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, 
                    hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bi-
                    drag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i besty-
                    relsen.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.6.1.

2.6.2            Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel 
                    direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud
                    fastsatte klare kriterier.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 2.6.2

 

3.              LEDELSENS VEDERLAG:

3.1.1            Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende
                    fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en
                    eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombi-
                    neret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige
                    resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger
                    af hvervet.

                    ObbekjerFonden følger anbefaling 3.1.1

3.1.2            Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samle-
                    de vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion
                    modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomhe-
                    der i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre
                    vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderre-
                    præsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver
                    for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virk-
                    somheder til fonden.

                    ObbekjerFonden følger ikke anbefaling 3.1.2

                    Fondsbestyrelsens og direktionens vederlag oplyses i overens-
                    stemmelse med gældende lovgivning samlet på organniveau i fon-
                    dens årsrapport. Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at oplysning-
                    er på dette specifikationsniveau imødekommer offentlighedens
                    rimelige krav på indsigt i relation til spørgsmål vedrørende ledel-
                    sesvederlag.